ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว ในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author กุลกันยา, ศรีสุข
dc.date.accessioned 2017-09-15T08:28:30Z
dc.date.available 2017-09-15T08:28:30Z
dc.date.issued 2016-11-24
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1476
dc.description.abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้งาน ข้อมูลที่ควรจะเพิ่มเติม และแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ กลุ่มที่ 1 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองนางรอง ใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenient Sampling) แล้วคัดเลือกเหลือเพียง 1 เว็บไซต์ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเปิดเข้าชมมากที่สุด กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้บริการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองนางรอง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ตาราง Taro Yamane ได้จำนวนทั้งหมด 411 คน ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศไทย กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยกำหนดเป็นโควตา จาก เจ้าหน้าที่จาก ททท.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่อบต.จำนวน 5 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน รวม 15 คน สถิติที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 411 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา / ปวส.หรือเทียบเท่า มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งโดยส่วนมากจะเลือกใช้บริการจากเว็บไซด์จังหวัด โดยภายหลังจากเลือกใช้บริการมีพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานด้านการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเนื้อหาภายในเว็บไซด์ อยู่ในระดับ มาก และด้านความเร็ว ประโยชน์ และการนำไปใช้ของอินเทอร์เน็ต จัดอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรที่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซด์ จัดอยู่ในระดับ มาก โดยสิ่งที่เป็นแนวทางในการพัฒนาคือ การจัดทำเว็บไซด์ที่มีข้อมูลที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตเมืองนางรอง การนำเสนอเพ็จเก็จการนำเที่ยว โดยมีที่พักในบริเวณเมืองนางรอง en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แนวทางพัฒนา en_US
dc.subject เว็บไซต์ en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.title แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว ในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Tendency of Website development for adding the efficiency of tourism in Muang Nangrong of Buriram en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics