ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Show simple item record

dc.contributor.author โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ en_US
dc.date.accessioned 2022-09-14T04:49:48Z
dc.date.available 2022-09-14T04:49:48Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8401
dc.description นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นักศึกษาดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันฯได้ที่ http://dsd.bru.ac.th และส่งแบบฟอร์มขอผ่อนผันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร มีดังนี้ ๑. สำเนาหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)  จำนวน    ๑      ฉบับ ๒.  สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.๙)  จำนวน    ๑      ฉบับ ๓.  สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ(แบบ สด.๔๓)  จำนวน    ๑      ฉบับ ๔.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน    ๑      ฉบับ ๕.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน    ๑      ฉบับ ๖.  สำเนาใบลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  จำนวน    ๑      ฉบับ   [ข้อ ๖. เฉพาะนักศึกษาภาคกศ.บป.] ๗.  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน    ๑      ฉบับ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ำรับราชกำรทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๕,Application form for a waiver for the selection of the surplus soldiers to serve in the active duty army, B.E en_US
dc.title การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ en_US
dc.title.alternative Requesting a waiver for the selection of the Royal Thai Army for the year of the year of the year of the year of the year en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics