ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลของการเสริมใยอาหารจากสับปะรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ ของบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมนิล

Show simple item record

dc.contributor.author Supakot, Pianpan
dc.date.accessioned 2021-09-14T09:16:36Z
dc.date.available 2021-09-14T09:16:36Z
dc.date.issued 2020-11-28
dc.identifier.citation งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจําปี 2563 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7880
dc.description.abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริมใยอาหารจากสัปปะรดที่เหมาะสมในบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมนิลโดยเสริมใยอาหารจากสับปะรดที่ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ของน้ําหนักแป้ง ตามลําดับจากการทดลองพบว่าการเสริมใยอาหารจากสัปปะรดเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้ค่าความสว่าง (L*) และ คาสีเหลือง (b*) ลดลงสําหรับค่าสีแดง (a*) มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นปริมาตร ปริมาตรจําเพาะ และความสูงของบัตเตอร์เค้กลดลงแต่มีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นด้านลักษณะเนื้อสัมผัส ค่าความแข็งและค่าแรงในการเคี้ยวเพิ่มขึ้น สําหรับค่าการเกาะติดกันแลความยืดหยุ่นมีแนวโน้มลดลง สมบัติทางเคมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นการประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมนิลเสริมใยอาหารจากสัปปะรดร้อยละ15 มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหารสูง en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject บัตเตอร์เค้ก ใยอาหาร สับปะรด ข้าวหอมนิล en_US
dc.title ผลของการเสริมใยอาหารจากสับปะรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ ของบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมนิล en_US
dc.title.alternative Effect of Dietary Fiber Supplements from Pineapples on Physicochemical Properties of Butter Cakesfrom Hom-Nin Rice Flour en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor pianpan.sp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics