ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

Show simple item record

dc.contributor.author รังสิมาเทวัญ, ชลัท
dc.contributor.author จอสูงเนิน, วราวุธ
dc.contributor.author สติพา, อภิสิทธิ์
dc.contributor.author นอกไธสง, สหภาพ
dc.date.accessioned 2021-09-14T05:29:55Z
dc.date.available 2021-09-14T05:29:55Z
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 50-55 en_US
dc.identifier.issn 1906-4713
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7874
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ยาทั้งชนิดเม็ด และแคปซูล โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง โดยในการทำงาน ผู้ใช้ระบบจะสั่งงานและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ และยังสามารถทราบถึงลำดับกระบวนการ และสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ยาสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่จำลองกระบวนการบรรจุภัณฑ์ยา และใช้ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ArduinoUno , Sensor E3F-DS10C4 , L298N Dual H-Bridge Motor Controller และ Servo Motor รวมไปถึงการนำ NETPIE IoT Cloud Platform เข้ามาช่วยในการควบคุมการทำงาน และแสดงผลของอุปกรณ์ 2) เพื่อศึกษาผล ประเมินผล และวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ที่พัฒนาขึ้นสามารถจ่ายยาได้ทั้งชนิดเม็ด และแคปซูล ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง พร้อมกับระบบในการบันทึกข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์และจัดทำรายงาน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจ่ายยา เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการจ่ายยาในรูปแบบเดิม โดยมีค่าความพึงพอใจของระยะเวลาในการนับยาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 en_US
dc.description.abstract The objectives of this research were 1) to develop a device used for packaging both tablets and capsules by using Internet of Things technology. by working System users will order and control the operation of the device through the website. and can also know the sequence of processes And the status of various devices to make it easier for system users involved in drug packaging to access and manage information. The development tool is a device that simulates the packaging process of a drug. and using hardware such as ArduinoUno, Sensor E3F-DS10C4, L298N Dual H-Bridge Motor Controller and Servo Motor, include bringing the NETPIE IoT Cloud Platform to help control the operation and display the results of the device. 2) To study the results, evaluate and measure the efficiency of drug packaging equipment development and 3) To study the satisfaction of users of the drug packaging equipment system using Internet of Things technology. The results showed that Medicine Packaging Equipment by using The Internet of Things Technology developed to be able to dispense both tablets and capsules quickly and accurately along with a system to record data that can be analyzed and produced reports. It can also increase the efficiency of the dispensing process. Compared to the traditional drug dispensing process The satisfaction of the drug counting period was at a very satisfactory level. has a mean of 4.14 en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง en_US
dc.subject อาดุยโน่ en_US
dc.subject เว็บแอปพลิเคชัน en_US
dc.subject เน็ตพาย en_US
dc.subject Internet of Things en_US
dc.subject Arduino en_US
dc.subject Web Application en_US
dc.subject NETPIE en_US
dc.title การพัฒนาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง en_US
dc.title.alternative Medicine Packaging Equipment by using The Internet of Things Technology en_US
dc.title.alternative Internet of Things en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor chalat.rw@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics