ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ภูริชญ์ งามคง en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ en_US
dc.contributor.author อนุชิต, ปัตตาเทสัง
dc.contributor.author สุริยา, นามกระโทก
dc.contributor.author สิทธิพล, พิพวนนอก
dc.contributor.author อนุชา, อินทร์ผักแว่น
dc.date.accessioned 2021-08-05T07:37:00Z
dc.date.available 2021-08-05T07:37:00Z
dc.date.issued 2557
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7695
dc.description วิทยานิพนธ์ (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562. en_US
dc.description.abstract ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ออกแบบสร้างชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2.ทดสอบการท างานของ ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ในการออกแบบเน้นการควบคุมแรงดันเอาต์พุต ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง en_US
dc.description.sponsorship BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics