ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผศ. ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย en_US
dc.contributor.author ทวีชาติ, นนทวัฒน์
dc.contributor.author เพ็งประจญ, อรยา
dc.date.accessioned 2021-03-18T10:15:27Z
dc.date.available 2021-03-18T10:15:27Z
dc.date.issued 2020-11-10
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7389
dc.description.abstract โครงงานนักศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างแบบจำลองการทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) พัฒนาระบบการทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2556 – 2561 ทั้งหมดจานวน 3,650 ชุดข้อมูล โดยเลือกใช้กฎการจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และใช้อัลกอริทึม J48 เพื่อสร้างแบบจำลองการทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่ได้ มีปัจจัยที่สำคัญจำนวน 12 แอตทริบิวต์ คือ สาขาวิชาที่เรียน เกรดสะสม 6 เทอม เกรดเฉลี่ยจากโรงเรียนเดิม หลักสูตรที่จบจากโรงเรียนเดิม ขนาดโรงเรียน ทุนกู้ยืมและสถานภาพการศึกษา และได้ทำการทดสอบค่าความถูกต้องของโมเดลด้วยวิธี การวัดประสิทธิภาพของโมเดล (10-fold cross validation) โดยใช้โปรแกรม WEKA พบว่า มีค่าความถูกต้องของโมเดลอยู่ที่ร้อยละ 95.574 ทำให้ได้กฎ 32 กฎ จากนั้นจึงนำกฎที่ได้จากการสร้าง มาใช้ในการพัฒนาระบบทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษา และทำการพัฒนาระบบระบบการทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเลือกใช้ภาษา PHP, HTML, JAVASCRIPT, CSS และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งจากการพัฒนาระบบทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้งานระบบทำนายผลข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ได้ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบทำนายการพ้นสภาพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล en_US
dc.title ระบบทำนายการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล en_US
dc.title.alternative Predicting the Retirement of Undergraduate Students System Faculty of Science Buriram Rajabhat University With Data Mining Techniques en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.contributor.emailauthor tongnam33@gmail.com en_US
dc.contributor.emailauthor beawzi246@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics