ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ปัตทวี, แถวประโคน
dc.contributor.author รินทร์หทัย, กิตติ์ธนารุจน์
dc.date.accessioned 2020-09-11T04:53:53Z
dc.date.available 2020-09-11T04:53:53Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6963
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาระดับแรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง ตำบลบึงเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง ตำบลบึงเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 4) ศึกษาเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชเท่ากับ 0.934 สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และ สถิติทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรังเป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง ที่มาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน โดยมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก และทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากการแนะนาของบุคคล อื่น ๆ โดยเมื่อพิจารณาระดับแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทั้งด้านเหตุผลที่มาท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูดที่มาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย และ ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นักท่องเที่ยวมีจะระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านสิ่งอานวยความสะดวกเท่านั้น ที่นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ จากการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษาและภูมิลำเนาแตกต่างกัน จะมีระดับแรงจูงใจและความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรังแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 en_US
dc.description.abstract The purposes of this study were (1) to investigate the tourists’ behavior who travelled to The Hundred Honeycombs at Ban-Saitrisarm, Bankruat, Buriram, Thailand (2) to investigate the motivation level of the tourists who travelled to The Hundred Honeycombs at Ban-Saitrisarm, Bankruat, Buriram, Thailand (3) to investigate the tourism’ satisfaction who travelled to The Hundred Honeycombs at Ban-Saitrisarm, Bankruat, Buriram, Thailand; and (4) to compare the tourist’ satisfaction who travelled toThe Hundred Honeycombs at Ban-Saitrisarm, Bankruat, Buriram, Thailand. The tool used was a questionnaire with Cronbach's Alpha coefficient as 0.934. Sampling by the accidental sampling method from 400 tourists visiting The Hundred Honeycombs. The data were analyzed by frequency values, Percentage, Standard Deviation, statistics of t-test, and statistics of F-test Research findings were as follows the most of tourists were women groups that came the first time, and known the information of place by the recommendations from other people. Considered from the motivation level of travelling that showed the tourists had a high motivation level of the reasons why they should come here and the attractiveness things. Considering by the satisfaction level, founded the tourists had high satisfaction level with resources of tourist attractions, communication system, security system, and advertising the information, there is only a facility that tourists' satisfaction level is at a moderate level. Comparing the motivation and satisfaction levels of tourists, that showed the people who have different job, income, and education degree will be have the different motivation and satisfaction with a statistical significance of 0.05 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แรงจูงใจ การท่องเที่ยว ความพึงพอใจ en_US
dc.title แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวผึ้งร้อยรัง ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Motivation of Tourism and Tourists’ Satisfaction of The Hundred Honeycombs at Ban-Saitrisarm, Bankruat, Buriram, Thailand en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline สถิติประยุกต์ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor rinhatai.kn@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics