ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้อุณหภูมิและฮอร์โมนเร่งรากต่ออัตราการงอกเมล็ดออร์เร้นเน็ตเมล่อนและกรีนเน็ตเมล่อน

Show simple item record

dc.contributor.author เหลือประเสริฐ, ภาวิณี
dc.contributor.author กริมรัมย์, สุพรรณี
dc.contributor.author จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ
dc.date.accessioned 2020-06-14T04:48:50Z
dc.date.available 2020-06-14T04:48:50Z
dc.date.issued 2562-05-24
dc.identifier.citation วารสารเกษตร ฉบับ 2 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6373
dc.description.abstract การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้อุณหภูมิและฮอร์โมนเร่งราก ปริมาณที่แตกต่างกันที่จะส่งผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนื้อสีเขียว) และพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนื้อสีส้ม) และศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนื้อสีเขียว) และพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนื้อสีส้ม) โดยเก็บข้อมูลในด้านความสูงต้นของต้นกล้า และความกว้างใบต้นกล้า เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ Completely randomized design (CRD)ประกอบด้วย 2 ทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ละ 2 ซ้าการทดลอง เมื่อทดสอบหาความงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ต เมล่อน (เนื้อสีเขียว) และเมล็ดพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนื้อสีส้ม) พบว่า อัตราการงอกของพันธุ์ เมล่อนมีอายุ 7 วัน จานวน 20 เมล็ด มีการงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนื้อสีเขียว) T1R1 และ T1R2 (แช่เมล็ดในน้าอุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และนาเมล็ดขึ้นไปบ่มต่อในกระติกน้าที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง) มีอัตราการงอกสูงสุด คือ T1R1 จานวน 17 ต้น คิดเป็น ร้อยละ 85 % และ T1R2 15 ต้น คิดเป็น ร้อยละ 75 % สาหรับการงอกของเมล็ดพันธุ์เมล่อนพันธุ์แสนหวาน (เนื้อสีส้ม) T2R1 และ T2R2 (แช่เมล็ดในน้าอุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสและใส่ฮอร์โมนเร่งรากจานวน 8 ml ต่อน้า 300 ml. เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และนาเมล็ดขึ้นไปบ่มต่อในกระติกน้าที่มีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง) มีอัตราการงอกต่าสุด คือ จานวน 13 ต้น คิดเป็น ร้อยละ 65 % ในด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนื้อสีเขียว) และพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนื้อสีส้ม) ครบ 15 วัน พบว่า ความสูงต้นของเมล่อน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ( P<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 0.85 และ 11.90 เซนติเมตร และความกว้างใบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.97 เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ การทดลองเมื่อพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนื้อสีเขียว) และพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนื้อสีส้ม) ครบ 30 วัน พบว่า ความสูงต้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 15.80 เซนติเมตร และความกว้างใบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.39 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) en_US
dc.description.abstract This study is the use of temperature and hormonal roots. The amount different to affect the germination rate of seeds Melon Green Zone. Meat (green) and hybrid organic potential net melon (orange flesh) and the growth of seedlings Green Zone melon. Meat (green flesh) and hybrid organic potential net melon (orange flesh) by storing data on the height of the tree seedlings. The broad leaves of seedlings for a period of 30 days using randomized completely Completely randomized design (CRD) consists of 2 treatments for treatment of two repeat experiments on test determinations seed Green. net melon (green flesh and Oscar potential net melon seeds (orange flesh), the rate of proliferation of melon varieties last 7 days, the number 20 seed germination of seeds melon green zone. (Green flesh) T1R1 and T1R2 (soak the seeds in warm water at 50 ° C for 12 hours and brought the seeds to mature in the bottle at a temperature of 50 ° C for 36 hours) with a germination rate was the highest T1R1 number. 17 the percentage of 85% and T1R2 15 the figure was 75% for the germination of seeds, melon seeds sweet (orange flesh) T2R1 and T2R2 (soak the seeds in warm water temperature is 50 degrees Celsius and put hormones. roots of 8 ml per 300 ml. for 12 hours and brought the seeds to mature in the bottle at a temperature of 55 ° c for 36 hours) with a germination rate of a minimum of 13 trees representing 65%. the growth of seedlings Green zone melon. (green flesh) and hybrid organic potential net melon (orange flesh) at 15 days showed that the height of melon. The difference was statistically significant (P <0.05), with an average maximum of 0.85 and 11.90 centimeters wide leaves. With an average of 3.97 cm, the maximum difference was statistically significant. Experiments on the Green Zone melon varieties. (green flesh) and hybrid organic potential net melon (orange flesh) found that 30 days is the average height of 15.80 cm and a maximum width of the blade. With an average of 4.39 cm, the maximum difference was statistically significant (P <0.05).Keywords: Melon, Stimulating the regeneration with warm water , Catalyst root proliferation ,Factors attesting the germination of seeds en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เมล่อนการกระตุ้นการงอกด้วยน้าอุ่นสารเร่งราก ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ Melon, Stimulating the regeneration with warm water , Catalyst root proliferation ,Factors attesting the germination of seeds en_US
dc.title ผลการใช้อุณหภูมิและฮอร์โมนเร่งรากต่ออัตราการงอกเมล็ดออร์เร้นเน็ตเมล่อนและกรีนเน็ตเมล่อน en_US
dc.title.alternative Effects of temperature and rooting hormone. The germination rate of seeds net melon and melon Green Zone en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor lertpoom.c@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics