ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติในการทำงานด้านความปลอดภัย ของคนงานก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีชา นามประเสริฐ en_US
dc.contributor.author จารุภักษ์, มะอิสูงเนิน
dc.contributor.author อาชิตะ, ทั่วประโคน
dc.date.accessioned 2020-03-31T07:43:59Z
dc.date.available 2020-03-31T07:43:59Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6141
dc.description วท.บ.(เทคโนโลยีก่อสร้าง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,2562 en_US
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติในการทำงานด้านความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคลที่มีผลต่อพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติในการทำงานด้านความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยกับคนงานก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 300 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติ ได้แก่ t-test และ F-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 194 คน อายุ 26 – 30 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นช่างปูน มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง 1-5 ปี และรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 – 15,000 บาท 2. พฤติกรรมในการทำงานด้านความปลอดภัยของคนงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 3. ความรู้ในการทำงานด้านความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างในภาพรวมอยู่ในระดับดี 4. ทัศนคติในการทำงานด้านความปลอดภัยของคนงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 5. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อคนงานก่อสร้างด้านพฤติกรรม และทัศนคติด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่ไม่แตกต่าง แต่ความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อคนงานก่อสร้างด้านพฤติกรรม และความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่แตกต่าง แต่ความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อคนงานก่อสร้างด้านพฤติกรรม และความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่แตกต่าง แต่ความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่แตกต่างที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่าประสบการณ์แตกต่างกันมีผลต่อคนงานก่อสร้างด้านพฤติกรรม และความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่แตกต่าง แต่ความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 en_US
dc.description.sponsorship BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติในการทำงานด้านความปลอดภัย ของคนงานก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Study of Behavior , Knowledge and Attitude in Safety Working of Construction Workers in Muang District , Buriram Province en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีก่อสร้าง en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics