ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การลดต้นทุนการผลิตเสาปูน กรณีศึกษาของร้านเมืองโพธิ์วัสดุก่อสร้างตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์พิพัฒน์ ประจญศานต์ en_US
dc.contributor.author ศรัณยพงศ์, กำลังรัมย์
dc.contributor.author ชัยวัฒน์, กันรัมย์
dc.date.accessioned 2020-03-26T08:41:02Z
dc.date.available 2020-03-26T08:41:02Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6133
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตเสาปูนเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเสาปูนและสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด ซึ่งการดำเนินงานจะเริ่มจากการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วย พบว่ามีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน มีการเกิดการสูญเสียหรือข้อบกพร่องจากการที่ปูนเข้าไปเป็นส่วนผสมน้อยหรือผสมปูนไม่เป็นเนื้อเดียวกันจึงทำให้เสาปูนแตกร้าวและหักได้หรือขนาดไม่เท่ากัน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการอบรมพนักงานและเฝ้าติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกวิธีอย่างใกล้ชิดทำให้พนักงานเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเสาปูนลดลงได้อย่างชัดเจนและผลที่ได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการพบว่าความถี่ของการสูญเสียจากเดิมร้อยละ 85.33 ลดลงเหลือร้อยละ 56.4 en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การสูญเสีย en_US
dc.subject การลดต้นทุน en_US
dc.subject กระบวนการผลิต en_US
dc.subject ข้อบกพร่อง en_US
dc.title การลดต้นทุนการผลิตเสาปูน กรณีศึกษาของร้านเมืองโพธิ์วัสดุก่อสร้างตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics