ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า กรณีศึกษา บริษัท พรเพิ่มพูน พลาสติก บุรีรัมย์ จำกัด

Show simple item record

dc.contributor.advisor การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า กรณีศึกษา บริษัท พรเพิ่มพูน พลาสติก บุรีรัมย์ จำกัด en_US
dc.contributor.author วิภาภรณ์, กระแสโท
dc.contributor.author สุมิตรา, สระน้อย
dc.contributor.author ปฐวี, อินทร์สำโรง
dc.date.accessioned 2020-03-26T04:56:28Z
dc.date.available 2020-03-26T04:56:28Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6114
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตถังน้ำพลาสติก กรณีศึกษาบริษัท พรเพิ่มพูน พลาสติก บุรีรัมย์ จำกัด โดยนำเทคนิควิศวกรรมคุณค่ามาใช้ ผู้วิจัยทำการศึกษาสภาพการทำงานของกระบวนการผลิตถังน้ำพลาสติกโดยใช้การสัมภาษณ์และระดมสมองด้วยแผนผังเหตุและผลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงมากพบว่าสาเหตุเกิดจากวัตถุดิบ คือเม็ดพลาสติกมีราคาสูง ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการวางแผนการทดลองหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างเม็ดพลาสติกใหม่กับเม็ดพลาสติกที่เกรดรองลงมาและทำการทดลองจริง และทำการเปรียบเทียบข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและหลังปรับปรุงเพื่อยืนยันว่าคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเดิม พบว่าของเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีจำนวนอยู่ที่ 274,739 PPM และหลังทำการปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้นจากอัตราส่วนผสมสูตรต่างๆมีจำนวนของเสียที่น้อยกว่าการผลิตในปัจจุบัน ดังนั้นสามารถเลือกอัตราส่วนผสมสูตรใดก็ได้ จึงทำการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตถังน้ำพลาสติกในปัจจุบัน 81.25 บาทต่อถัง กับต้นทุนการผลิตถังน้ำพลาสติกในแต่ละอัตราส่วนผสมสูตรต่างๆ พบว่าอัตราส่วนผสมทุกสูตรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ทุกสูตร ดังนั้นผู้วิจัยได้เลือกอัตราส่วนผสมที่ 1 เพราะมีต้นทุนต่ำสุดอยู่ 57.64 บาทต่อถัง เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 23.61 บาทต่อถัง จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงตามวิธีการในงานวิจัยนี้ได้ผลดีขึ้น คือ มีต้นทุนในการผลิตลดลงและมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเดิมและมีหน้าที่ได้เหมือนเดิมซึ่งตรงตามแนวคิดวิศวกรรมคุณค่า en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เทคนิควิศวกรรมคุณค่า en_US
dc.subject การลดต้นทุนการผลิต en_US
dc.title การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า กรณีศึกษา บริษัท พรเพิ่มพูน พลาสติก บุรีรัมย์ จำกัด en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics