ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังร้าน ตัด-เย็บ เสื้อผ้า บูมสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ไชยมงคล, กองรัมย์
dc.contributor.author รักพงศ์, ไทยสมบัติ
dc.contributor.author วชิระ, ชัยณรงค์
dc.contributor.author วีรชัย, ยอดเครือ
dc.date.accessioned 2020-03-26T04:34:15Z
dc.date.available 2020-03-26T04:34:15Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6112
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้าน บูมสปอร์ต โดยได้ทำการศึกษาและสำรวจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ร้านเกิดการดำเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพนั้น คือ การผลิตสินค้าที่มากจนเกินไป ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บสินค้าที่มากเกิน เนื่องจากมีพื้นที่ในจัดเก็บน้อยมากและทางร้านได้ทำการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการผลิตให้รับรองต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จึงทำให้มีสินค้าคงคลังมากกว่าที่จัดเก็บสินค้า งานวิจัยเป็นการศึกษาแนวทางการจัดการสินค้าคลังโดยการใช้ทฤษฎี ABC Analysis และคณะผู้จัดทำวิจัยได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในอนาคตแก่ร้าน โดยเพิ่มเติมระบบการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity หรือ EOQ) สต็อกเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) และจุดการสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ได้การจัดสินค้าคงคลังและการสั่งซื้อใหม่ให้ดียิ่งกว่าเดิม จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าผลการปรับปรุงนั้นทำให้พัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังสามารถ จัดประเภทสินค้าตามหลัก ABC Analysis ได้ดังนี้ กลุ่ม A มีทั้งหมด 3 กลุ่ม B มีทั้งหมด 9 รายการ และกลุ่ม C มีทั้งหมด 4 รายการ และจากการศึกษาเพิ่มเติมสามารถทำให้มีการวางแผนสั่งซื้อใหม่ได้เป็นระบบและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อปีและค่าในการสั่งซื้อต่อปีจากเดิมได้ถึง 20% เป็นต้น en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การจัดการสินค้าคงคลัง en_US
dc.subject การสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) en_US
dc.subject การลดค่าใช้ในการจัดเก็บสินค้า en_US
dc.title การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังร้าน ตัด-เย็บ เสื้อผ้า บูมสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics