ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สถิติวิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์ en_US
dc.contributor.author Duangrat, Srisanit
dc.date.accessioned 2020-03-17T09:23:40Z
dc.date.available 2020-03-17T09:23:40Z
dc.date.issued 2562-03-11
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5944
dc.description วท.บ.(สถิติประยุกต์) en_US
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ขนาดตัวอย่างจำนวน 381 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราชเท่ากับ 0.885 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมามีการปฏิบัติตัวในการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ในระดับดีมาก ทั้งก่อนฉีดพ่น ขณะฉีดพ่น และหลังฉีดพ่นสารเคมี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรและความรู้เรื่องการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบว่า อายุ สถานภาพ และความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 en_US
dc.description.abstract Abstract This research is a survey research. The objective is to: 1) study the knowledge of chemical use of farmers in Muang Yang Subdistrict, Mueang Yang District Nakhon Ratchasima Province 2) Study of pesticide use behavior of farmers in Mueang Yang Subdistrict Mueang Yang District And 3) to study the relationship between knowledge of pesticide use and pesticide use behavior of farmers in Muang Yang Sub-district Mueang Yang District Nakhon Ratchasima By using the sample size of 381 people, sampling by multi-step The tool used is the questionnaire with the alpha coefficient of Cronbach is 0.885. Data analysis using frequency, percentage, mean, standard deviation Chi-square test statistics and Pearson Correlation Analysis The study indicated that by overview, Muang Yang Sub-district farmers Mueang Yang District Nakhon Ratchasima There is a very good practice in spraying chemicals. Both before spraying while spraying and after spraying chemicals When considering the relationship of general information of farmers and knowledge of pesticide use and pesticide use behavior, it was found that age, status and knowledge of pesticide use were correlated with behavior. Use of pesticides significantly at a significant level of 0.05 en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช en_US
dc.title สถิติวิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา en_US
dc.title.alternative Statistics of knowledge and behavior of pesticide use in agriculture of Tambon Muang Yang, Muang Yang. NakhoRatchasima en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline สถิติประยุกต์ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor Duangrat19062539@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics