ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author แสงสว่าง, จารุมาศ
dc.contributor.author ราชประโคน, พวงเพชร
dc.date.accessioned 2020-03-09T04:34:00Z
dc.date.available 2020-03-09T04:34:00Z
dc.date.issued 2562-09-18
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 "วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 18-19 กันยายน 2562 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5927
dc.description การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาโดยจำแนกตามนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 โดยศึกษาจากนักศึกษาบางส่วนที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ตามลำดับ และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยจำแนกตามนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจำแนกตามนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความพึงพอใจ en_US
dc.subject การจัดการเรียนการสอน en_US
dc.subject หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.subject สาขาวิชาสถิติประยุกต์ en_US
dc.title การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative A Study of Students' Satisfaction toward Teaching and Learning Management on Applied Statistics Faculty of Science, Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Proceedings en_US
dc.contributor.emailauthor jarumas1705@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics