ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Show simple item record

dc.contributor.author เมินดี, รุ่งนภา
dc.contributor.author บุญตรี, จันทร์สุดา
dc.contributor.author แก่นสนท์, ชลทิชาลินี
dc.date.accessioned 2019-11-20T08:01:36Z
dc.date.available 2019-11-20T08:01:36Z
dc.date.issued 2019-11-16
dc.identifier.isbn 9786169318903
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5825
dc.description วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตร และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำแนกตามชั้นปี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 144 คน ใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำแนกตามชั้นปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความพึงพอใจของนักศึกษา, การจัดการหลักสูตร, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ en_US
dc.subject Students’ Satisfaction, Curriculum Management, Business English Program en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dc.title ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ en_US
dc.title.alternative Students’ Satisfaction toward Curriculum Management of Bachelor of Arts Program in Business English en_US
dc.type Proceedings en_US
dc.contributor.emailauthor jansuda.bt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics