ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับเกษตกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนอกฤดูกาลผลิตของชุมชนบ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author วันดี, พิชิต
dc.contributor.author บุษบง, สกรณ์
dc.contributor.author จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ
dc.date.accessioned 2019-09-09T07:42:50Z
dc.date.available 2019-09-09T07:42:50Z
dc.date.issued 2018-12-31
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5494
dc.description.abstract การวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพนิเวศน์ แหล่งน้ำ ปัญหาในการจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนบ้านหนองไผ่ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรสำหรับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนบ้านหนองไผ่ และ3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำสำหรับเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้วิธีการดำเนินการตามหลักวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 2) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านหนองไผ่ 3) แบบประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนบ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินสูง โดยใช้แหล่งน้ำชลประทานและแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติในการเพาะปลูก ในช่วงนอกฤดูกาลผลิตมีความโดดเด่นในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้เองเพื่อลดต้นทุน 2) แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ประกอบด้วยกล่องควบคุมปั๊มน้ำ และชุดอุปกรณ์รดน้ำในแปลงผัก สามารถตั้งเวลาสั่งการเปิด/ปิดปั๊มน้ำ ตรวจสอบความชื้นของดิน สอบสภาพแวดล้อมบริเวณแปลงเกษตร ลดเวลาในการรดน้ำจากรูปแบบเดิม 10 นาที และลดปริมาณน้ำจำนวน 1,180ลิตรต่อครั้ง 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรพบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวมคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.43) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอพพลิเคชั่น พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.51) การสั่งงานแอพพลิเคชั่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรดน้ำแปลงผักได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดภาระงานและต้นทุนทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในยุคเทคโนโลยี 4.0 en_US
dc.description.sponsorship เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แอพพลิเคชั่น การบริหารจัดการน้ำ ผักปลอดสารพิษ Application Water management Organic en_US
dc.title แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับเกษตกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนอกฤดูกาลผลิตของชุมชนบ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Application water management be suitable for farmer on pesticide-free vegetable production in Baan-Nongphi Muanphai Sub-district, Nongki District, Buriram Province en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor pichit.wd@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics