ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ดิจิทัลสื่อสารการตลาด

Show simple item record

dc.contributor.author วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน
dc.contributor.author ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด
dc.date.accessioned 2019-09-04T09:13:55Z
dc.date.available 2019-09-04T09:13:55Z
dc.date.issued 2019-08-09
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5414
dc.description.abstract การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความต้องการจำเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ รวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ โดยสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนทั่วไป และชุมชนทอผ้าไหม ใน 5 จังหวัดวัฒนธรรมร่วมอีสานใต้ จำนวน 386 คน ซึ่งได้มากจากการคำนวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของครอนบาค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ในรูปแบบดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและความต้องการจำเป็นเนื้อหาของผู้ผลิตผ้าไหม ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81, = 0.81) และผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานยังไม่ชำนาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบางกลุ่มไม่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ en_US
dc.description.abstract This research aims to know the need for content of Thai and foreign customers towards hand-woven silk products, combine and summarize the wisdom of silk weaving, life in craftsmanship and the pattern that is the identity of the Southern Isan culture by creating creative media in the conservation of silk weaving wisdom, study satisfaction and the problem of using advertising media culture on social media of the general public and the silk weaving community in 5 northeastern communal cultures, 386 people which is much calculated from the sample size from Cronbach's formula. The tools used in the research are the digital media of silk weaving Isan culture developed from the need for the content of silk manufacturer, Thai and foreign customers and The questionnaire is a 5-level metric model. The statistics used are mean and standard deviation. The results of the study showed that the sample group had the level of satisfaction in using advertising media in the northeast silk weaving culture on social media at a high level ( = 3.81, = 0.81) and the results of the study of the problem of usage found that users are not proficient in internet usage And some groups do not use social media. en_US
dc.description.sponsorship สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.relation.ispartofseries 5/2562;
dc.subject สื่อดิจิทัล / ความพึงพอใจ / ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม / วัฒนธรรมอีสานใต้ en_US
dc.subject Digital media / Satisfaction / Silk weaving wisdom / Southern Isan culture en_US
dc.title ดิจิทัลสื่อสารการตลาด en_US
dc.title.alternative Digital Marketing Communication en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor drusawin.vp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics