ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การผลิตพืชผลทางการเกษตร เพื่อการค้าในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ชูศักดิ์, ยาทองไชย
dc.contributor.author วิไลรัตน์, ยาทองไชย
dc.contributor.author เก่ง, จันทร์นวล
dc.contributor.author นิกร, สมมุ่ง
dc.date.accessioned 2019-09-03T09:39:06Z
dc.date.available 2019-09-03T09:39:06Z
dc.date.issued 2014-10-15
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5405
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาบริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการค้าในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการผลิตสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพร้อมทั้งพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละช่วงเวลาของพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย คือ การศึกษาบริบทของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ การสำรวจพื้นที่จริง การสัมภาษณ์ แบบสำรวจข้อมูลเชิงคุณลักษณะ GPS แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ทำให้ได้ผลการวิจัย ดังนี้ บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการทำการเกษตรที่ถือว่า เป็นพืชเพื่อการค้าที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส และหม่อน ปัจจุบันโดยรวมมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 82.48 โดยแนวโน้มการขยายพื้นที่เพาะปลูกมีอัตราที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของปริมาณน้ำฝน การส่งเสริมการเพาะปลูกของภาครัฐ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ ตลอดจนแนวโน้มราคาของผลผลิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อการค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการทำงาน คือ การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ การเก็บข้อมูลพื้นฐานการเกษตร การสอบถามข้อมูลการเกษตร การคาดการณ์ผลผลิตการเกษตรตามช่วงเวลา และผลิตสารสนเทศทั้งในรูปแผนที่และข้อมูลคุณลักษณะ โดยได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ซึ่งระบบพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และ Java Script ในการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySql เชื่อมโยงกับแผนที่ของ Google Map มีผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบโดยผู้ใช้งานระบบ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร/หัวหน้าการเกษตรด้วยแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมผู้ใช้มีความพอใจความสามารถในการใช้งานได้ของระบบอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีค่าเฉลี่ย 3.67 การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการค้าในแต่ละช่วงเวลาสามารถค้นหาพร้อมแสดงสารสนเทศที่นำเสนอการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตการเกษตรในรูปแบบของแผนที่และรายงาน ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขของการคาดการณ์ได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ จากนั้นระบบจะทำการคำนวณ และแสดงข้อมูลตำแหน่งแปลงเพาะปลูกพืชแต่ละรายการบนแผนที่ พร้อมรายละเอียดของการเพาะปลูก และตัวเลขคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของการเพาะปลูกแต่ละรายการที่พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลานั้นได้เมื่อทำการทดสอบความเชื่อถือได้ของการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต มีความคาดเคลื่อนของปริมาณผลผลิตไม่เกิน 10 % en_US
dc.description.sponsorship สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ en_US
dc.subject การผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อการค้า en_US
dc.subject อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การผลิตพืชผลทางการเกษตร เพื่อการค้าในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative GIS Development for Commercial Crop Productions in Muang District, Buri Ram Province. en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor wilairat.yt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics