ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาสังคม en_US
dc.contributor.author คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.contributor.author บุัญชา นวนสาย en_US
dc.date.accessioned 2019-06-19T07:52:44Z
dc.date.available 2019-06-19T07:52:44Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4859
dc.description สรุปผลการบริการวิชาการ สรุปผลจากการดำเนินโครงการพบว่า มีโรงเรียนจากเขตพื้นที่บริการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 63 คน จาก 12 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม โรงเรียนละหานทรายรัชฎาภิเษก โรงเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม. 32 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป.บร.1โรงเรียนบ้านดวน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านเกตุสุตาประชาอุปถัมภ์ สพป.บร.2 โรงเรียนบ้านดงเค็ง โรงเรียนบ้านโจด สพป.บร.4 และ โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. 31 โดยมีครู เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน และ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นวิทยากรผู้ช่วยและสามารถจัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการได้ จำนวน 28 คน ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ได้สื่อการสอนจำนวน 26 ชิ้นงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในกิจกรรมและสมรรถนะ เฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรมีสมรรถนะในการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ค่ายวิชาการ จำนวน 28 คน มีสมรรถนะเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ส่งผลให้ครูมีได้พัฒนา เทคนิค กระบวนการ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางกาย สติปัญญาสังคมและ อารมณ์ ความถนัด ความสนใจ ครูสามารถสร้างสื่อและออกแบบสื่อที่สามารถสร้างการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีความกระตือรือร้น ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด และมีทักษะในการสร้างสื่อเพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อครู ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ในการการปฏิบัติจริง ซึ่งได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสืบค้น ทดลอง ตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้การพัฒนาครูได้มีการออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้สอนและบริบทของสถานศึกษา ส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject อบรมเชิงปฏิบัติการ en_US
dc.subject การสร้างสื่อ en_US
dc.title โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา en_US
dc.title.alternative Academic service project Media training and innovation in social studies teaching en_US
dc.type Academic document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics