ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพการคิดทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาคณิตศาสตร์ en_US
dc.contributor.author คณะครุศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2019-06-19T07:10:34Z
dc.date.available 2019-06-19T07:10:34Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4852
dc.description การดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพการคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเลขที่ 18.10 รหัสโครงการ 62-01-2001 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 65,000 บาท การจัดโครงการครั้งนี้ ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยวันแรกจัดโครงการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และวันที่สองจัดโครงการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.39 มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 88.70 ประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 97.92 และนำไปใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 97.92 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 คน ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.89 มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 95.73 ประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100 และนำไปใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 3. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 คน ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 98 ประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100 และนำไปใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 4. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้ในระดับดีมาก ซึ่งสามารถดูได้จากผลการประเมินความพึงพอใจในวิทยากร 5. คุณครูที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการนำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 6. ผู้จัดโครงการและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งของนักเรียนในโรงเรียนและนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 7. ผู้จัดโครงการจัดทำคู่มือกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพการคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับให้ผู้สนใจศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การคิดทางคณิตศาสตร์ en_US
dc.subject ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประถมศึกษา en_US
dc.title โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพการคิดทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น en_US
dc.type Academic document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics