ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาปฐมวัย en_US
dc.contributor.author คณะครุศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2019-06-19T06:44:42Z
dc.date.available 2019-06-19T06:44:42Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4849
dc.description ครูปฐมวัยเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องใช้ศิลป์และศาสตร์ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานสูงให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ เทคโนโลยี ค่านิยม วัฒนธรรมทางสังคม การปฏิบัติงานของครูปฐมวัยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสอน (Teaching) ในห้องเรียนเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยส่วนใหญ่มักจะเป็นไปในลักษณะที่ใช้พื้นฐานความรู้เดิม ความสนใจส่วนตัว และประสบการณ์เดิม มีครูปฐมวัยจำนวนน้อยมากที่ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของตน ซึ่งการที่ครูปฐมวัยจะพัฒนาตนเองไปสู่การทำงานที่เป็นระบบเข้าถึงเด็กและรู้ทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างครูปฐมวัยมืออาชีพ เป้าหมายการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพได้ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 30 ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้สำรวจความต้องการของชุมชนในการอบรมเกี่ยวกับทักษะสมอง EF ชุมชนที่มีความต้องการ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และโรงเรียนในเครือข่ายที่ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ผ่านมา ครูปฐมวัยที่เข้าอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์และกลุ่มเป้าหมายจะได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย อีกทั้งยังเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนั้น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “พัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดกิจกรรม สามารถนำผลงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยมาจัดนิทรรศการได้ แก่ครูผู้สอนปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างมีความสุข กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ครูผู้สอนปฐมวัย วิธีการดำเนินโครงการ มีการประชุมคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดรูปแบบในการให้การอบรมเกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จุดเน้นของโครงการนี้ คือ ครูมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัยไปใช้ในสถานศึกษา ผลการประเมินโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดกิจกรรม สามารถนำผลงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัยมาจัดนิทรรศการได้ ซึ่งวัดได้จากแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมายได้เขียนความประทับใจต่อโครงการ ดังนี้ ประทับใจคณาจารย์และวิทยากรทุกคน วิทยากรให้ความรู้ดี สถานที่ และอาหารอร่อย การต้อนรับ และนอกจากนี้ได้เขียนเสนอแนะในการอบรมครั้งต่อไปว่า ควรอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ของเด็กปฐมวัย en_US
dc.subject พัฒนาทักษะ en_US
dc.subject Executive Function en_US
dc.title โครงการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 en_US
dc.type Academic document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics