ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการพัฒนาทักษะการสร้างประวัติส่วนตัว (Profile) ของนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด

Show simple item record

dc.contributor.author คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม en_US
dc.contributor.author สุวัฒน์ มณีวรรณ en_US
dc.date.accessioned 2019-06-18T04:18:40Z
dc.date.available 2019-06-18T04:18:40Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4832
dc.description ในยุคประเทศไทย 4.0 การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไปสู่การจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาที่เน้นนำประโยชน์ไปใช้งานให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นประโยชน์จากการผลิตบัณฑิตออกไปสู่ตลาดแรงงาน เหล่านี้เอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมองเห็นแนวทางที่จะนำพาผลผลิตของคณะไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกของตลาดแรงงาน นอกจากนี้แล้วข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวยังจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถใช้ในการตัดสินใจเรียนในแต่ละสาขาวิชาได้อีกด้วย โครงการบริการวิชาการที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นโครงการพัฒนาทักษะการสร้างประวัติส่วนตัว (Profile) ของนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยแบ่งกิจกรรมของโครงการออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1) การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบประวัติส่วนตัว (Student Profile) 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างประวัติส่วนตัวระดับเบื้องต้น และ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในขณะที่ศึกษาซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละปี ตลอดจนนำข้อมูลที่จัดเก็บสมบูรณ์แล้วเพื่อการนำไปใช้ในการเป็นประวัติส่วนตัวแบบออนไลน์ (e-Student Profile) ในการสร้าง Portfolio หรือ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมอบรมยังช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียจากการตัดต่อวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน ในการสรรค์สร้างภาพเคลื่อนไหวของข้อมูลประวัติส่วนตัว งานในด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงการนำเสนอกระบวนการวิจัยหรือโครงงานในรูปแบบวิดีโอ นำขึ้นระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน Youtube ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว กระบวนการในการจัดโครงการจะอาศัยการระดมความคิดของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการสร้างแบบฟอร์มข้อมูลประวัตินักศึกษา การฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้เป็นพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความสำเร็จของการอบรมและการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านเท็มเพลตแบบออนไลน์ การอบรมนักศึกษาให้เข้าใจระบบฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาแบบออนไลน์ และการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ในรูปแบบข้อมูลเบื้องต้น การอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมีการอบรมและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ โดยกลุ่มผู้เข้าอบรมในส่วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน นักศึกษาจำนวน 7 สาขาวิชา จำนวน 400 คน กำหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความพึงพอใจที่ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 คะแนน การอบรมพัฒนาทักษะการสร้างประวัติส่วนตัว (Profile) ของนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในแต่ละปี เพื่อการนำไปใช้ในการสมัครงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่และเป็นฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งยังส่งผลให้เมื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแล้วจะทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือและมีผู้ที่สนใจเรียนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากขึ้น en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ฝึกทักษะ en_US
dc.subject ฝึกกทักษะวิชาชีพ en_US
dc.subject พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.title โครงการพัฒนาทักษะการสร้างประวัติส่วนตัว (Profile) ของนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics