ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

เปิดโลกดาราศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ สู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะคุรุศาสตร์ en_US
dc.contributor.author เทพพร โลมารักษ์ en_US
dc.date.accessioned 2019-06-18T04:10:23Z
dc.date.available 2019-06-18T04:10:23Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4821
dc.description บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตให้สาเร็จการศึกษาออกไปเป็นจานวนมาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ทาหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาออกไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ ด้านการบริหารการวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โครงการ “Inspiring Project for Astronomy Camp เปิดโลกดาราศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ สู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ได้จัดขึ้นสาหรับบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียนและนักศึกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2562 เพื่อให้ครู นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2/2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผลการดาเนินงานพบว่าครู นักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจและร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนใจ ผลการประเมินโครงการพบว่านักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจในเรื่องดาราศาสตร์มากขึ้น และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครูรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่คาดไว้ อาจารย์ ดร. เทพพร โลมารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 22 มีนาคม 2562 en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Inspiring Project for Astronomy Camp เปิดโลกดาราศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ สู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร en_US
dc.subject เปิดโลกเรียนรู้ en_US
dc.subject เยาวชน en_US
dc.title เปิดโลกดาราศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ สู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร en_US
dc.title.alternative Inspiring Project for Astronomy Camp en_US
dc.type Academic document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics