ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Show simple item record

dc.contributor.author คณะวิทยาศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2019-06-18T04:10:10Z
dc.date.available 2019-06-18T04:10:10Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4816
dc.description โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (BRICC III) การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยนำเดินการอนุมัติโครงการ รหัส 62-08-0101 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบของโปสเตอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการเผยแพร่งานและยกระดับงานวิจัยปริญญาตรีกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 139 คน ซึ่งจากผลการประเมินระดับพึงพอใจในการจัดโครงการ พบว่า โดยภาพรวมทั้งหมดที่ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.501 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject วิจัยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ en_US
dc.subject แข่งขันทักษะ en_US
dc.subject การประกวด en_US
dc.title การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี en_US
dc.type Academic document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics