ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการ แปรรูปปลาตามแนวเศรษฐกิพอเพียงในชุมชนรอมศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร en_US
dc.contributor.author บรรเจิด สอนสุภาพ en_US
dc.date.accessioned 2019-06-18T04:08:21Z
dc.date.available 2019-06-18T04:08:21Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4801
dc.description การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในครั้งนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย งใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก และจะเน้นให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการเลี้ยงปลา โดยการอบรมให้ความรู้และการลงมือปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการการเรียนการสอน โดยการนำนักศึกษาเข้าร่วมทำวิจัยกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถทำให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องการแปรรูปปลา สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้ประสบการณ์เป็นตัวหนุนเสริม นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการลงปฏิบัติในพื้นที่จริง เกิดเป็นความรู้และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การบูรณาการศาสตร์ en_US
dc.subject เกษตรแปรรูปสู่การสร้างอาชีพเกษตรกร en_US
dc.subject เทคโนโลยีการเกษตร en_US
dc.title โครงการ แปรรูปปลาตามแนวเศรษฐกิพอเพียงในชุมชนรอมศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Academic document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics