ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์อารยา มุสิกา en_US
dc.contributor.author แขพิมาย, นพรุจ
dc.contributor.author แนบทางดี, ปิ่นญาภา
dc.contributor.author มุสิกา, อารยา
dc.date.accessioned 2018-12-14T03:52:18Z
dc.date.available 2018-12-14T03:52:18Z
dc.date.issued 2561-11-26
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4421
dc.description ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,2561 en_US
dc.description.abstract การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสูตรข้าวเกรียบเห็ดทั้ง 2 สูตร คือ สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใดที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน และ เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ทาการทดลองที่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 9 หมู่บ้านตะลุงเก่า ต. โคกม้า อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 โดยตอนที่ 1 หาค่าร้อยละ ค่า x̄ และค่า sd. ส่วนตอนที่ 2 ใช้แผนการทดลองแบบ t-test โดยทดลองเปรียบเทียบ 2 สิ่งการทดลอง คือ (T1 : ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ) และ (T2 : ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) ผลการทดลองพบว่า ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 มีอายุระหว่าง 21- 25 ปี ร้อยละ 54.0 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.0 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 52.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยทานข้าวเกรียบทั้ง 2 สูตรมาก่อน ร้อยละ 82.0 มีความคิดเห็ดว่าข้าวเกรียบมีความแปลกใหม่ ร้อยละ 42.0 และผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ร้อยละ 98.0 ตอนที่ 2 คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านสี ด้านกลิ่น ด้านความกรอบ ความหนา ความหวาน ความมัน และความชอบรวม ของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง เฉลี่ย 4.52 , เฉลี่ย 4.36 , เฉลี่ย 4.46 เฉลี่ย 4.36 , เฉลี่ย 4.14, เฉลี่ย 4.10 , เฉลี่ย 4.38 มากกว่า ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ เฉลี่ย 4.12 , เฉลี่ย 3.88 , เฉลี่ย 3.46 เฉลี่ย 3.30 , เฉลี่ย 3.18, เฉลี่ย 3.40 , เฉลี่ย 3.50ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง ทั้งด้านสี กลิ่น ความกรอบ ความหนา รสหวาน รสมัน และความชอบรวม มากกว่า ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ โดยทั้ง 2 สูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ en_US
dc.description.abstract This test has a purpose for education comparison mushroom product recipe the two recipes are mushroom cracker with sweet potato and mushroom cracker with banana. Study Products mushroom which formula is popular. and study value dded approach Per product mushroom. Experiment at 9 moo 9 Bantalongkao, Kokma subdistrict, Prakonchai district, Buriram province,Thailand. Between August and September 2561. Chapter 1 find the percentage average and Sd. Chapter 2 Use a trial plan t – test Compare 2 experiments are (T1: mushroom cracker with sweet potato ) and ( T2 : mushroom cracker with banana ). The results showed that. Chapter 1 The majority of respondents were female percent 60.0 Age between 21-25 years percent 54.0 Undergraduate percent 56.0 Occupation Student percent 52.0. Respondents never eat mushroom products percent 82.0. Have a comment that is an exotic product percent 42.0 and Product Accepters percent 98.0. Chapter 2 Likes score color side smell frame thickness sweetness taste it and overall liking. mushroom cracker with banana average 4.52, average 4.36 average 4.46 average 4.36 average 4.14 average 4.10 average 4.38 more mushroom cracker with sweet potato average 4.12, average 3.88 average 3.46 average 3.30 average 3.18 average 3.40 average 3.50 respectively. So it will be seen most people like to eat is mushroom cracker with banana. color side smell frame thickness sweetness taste it and overall liking. more mushroom cracker with sweet potato. Both formulas are different. en_US
dc.description.sponsorship Burirum Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ผู้บริโภค, เห็ดนางฟ้า, มันเทศ, กล้วยหอมทอง customer, mushroom, potato, banana en_US
dc.title ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า en_US
dc.title.alternative Consumer satisfaction per craker mushroom products en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ en_US
dc.contributor.emailauthor lertpoom.c@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics