ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลกระบือและ มูลไส้เดือนในการพัฒนาปลูก มะเขือยาว

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล en_US
dc.contributor.author เตาะครบุรี, กฤษณา
dc.contributor.author ฉัตรไธสง, พรปวีณ
dc.contributor.author จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ
dc.contributor.author chanpenkun, lertpoom
dc.date.accessioned 2018-09-28T02:39:26Z
dc.date.available 2018-09-28T02:39:26Z
dc.date.issued 2561-12-26
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4367
dc.description (ว.ทบ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,2561 en_US
dc.description.abstract การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลกระบือ และมูลไส้เดือนในการ พัฒนาการปลูกมะเขือยาวกรรมวิธีการทดลอง 4 กรรมวิธี จานวน 16 ซ้า วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มีกรรมวิธีดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ (ใช้ดิน 100%) กรรมวิธีที่ 2 ใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก 30% ) กรรมวิธีที่ 3 ใส่กากข้าวตอกและมูลไส้เดือนดิน(ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลไส้เดือนดิน15%) และ กรรมวิธีที่ 4 ใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลกระบือ 15%) ตามลำดับ เก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตความกว้างของใบ ความสูงของลาต้น จานวนใบ น้าหนักผลสด ความยาวผล ผลการวิจัยพบว่า การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นมะเขือยาวในระยะก่อนเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า สิ่งทดลองที่ 3 มีการเจริญเติบโตที่ดีมากที่สุด และตามด้วย (T4), (T2) และ (T1) มีการเจริญเติบโตต่าที่สุดน้ำหนักผลสด จากผลการทดลอง พบว่า (T4) ให้น้ำหนักมากที่สุดคือใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ(ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลกระบือ 15%) มีน้ำหนักเฉลี่ยของผลสด ในรุ่นที่ 2 เท่ากับ 207.50กรัม รองลงมาได้แก่ (T3) ใส่กากข้าตอกและมูลไส้เดือนดิน(ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลไส้เดือนดิน15%) (T2) ใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก 30% ) มีน้ำหนักเฉลี่ยของผลสด ในรุ่นที่ 2 เท่ากับ 120.00 กรัม และ 95.00 กรัม และที่มีน้ำหนักผลสดน้อยที่สุดคือ (T1) ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ (ใช้ดิน 100%) มีน้าหนักผลสดเฉลี่ยเท่ากับ 60.00 กรัม และความยาวผลของมะเขือ สิ่งทดลองที่ 4 มีความยาวมากที่สุดคือใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลกระบือ 15%) มีความยาวผล ในรุ่นที่ 2 เท่ากับ 33.62 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ (T3), สิ่งทดลองที่ 2 มีความยาวผลเฉลี่ย 24.25 เซนติเมตร และ 17.25 เซนติเมตร ตามลาดับ และที่มีความยาวผลเฉลี่ยต่าสุด คือ(T1) มี่ค่าเฉลี่ยความยาวผลเท่ากับ 14.87 เซนติเมตร เมื่อนาค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ Feasibility study on the use of rice bran and buffaloes. And the earthworm in the development of eggplant. Method 1: No organic material (100% of soil). Method 2: Put all the rice residue (use 70% of soil, 30% of rice). Method 3: Add rice residue and Vermicompost (70% of soil, 15% of soil, 15% of worm) and 4 methods of rice husking and buffaloes (70% of soil, 15% of 15% of buffalo). Storage sequence Data on the growth and yield. Leaf width Height of stem, number of leaves, weight,freshness, fruit length. The results showed that Trichoderma 3 had the best growth,followed by (T4), (T2) and (T1) the lowest growth rates. The results of the experimentshowed that (T4) gave the highest weight of rice husk and buffaloes (70% of soil,15% of 15% buffaloes). The average weight of fresh fruit in 2nd generation was207.50 grams. Come down (T3) Wrap residue and soil (use 70% soil 15%Vermicompost 15% worm) (T2) Put all the rice residue (70% soil 30% rice) In thesecond generation were 120.00 g and 95.00 g, and the lowest fresh weight was (T1). No organic material (100% soil) had an average fresh weight of 60.00 g and fruit length of 4 The longest is the amount of rice and manure. The results of the second experiment were 33.62 centimeters (70%) and the second (33.62 centimeters). The second experiment was (T3). The second experiment had the average fruit length of 24.25 centimeters and 17.25 centimeters, respectively. The average length of fruit was (T1), mean length of fruit was 14.87 cm. When the mean was analyzed statistically significant difference was found. en_US
dc.description.sponsorship Burirum Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Eggplant, rice bran, buffalo dung, Vermicompost , Growth rate,มะเขือยาว,กากข้าวตอก, มูลกระบือ , มูลไส้เดือนดิน ,อัตราการเจริญเติบโต en_US
dc.title ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลกระบือและ มูลไส้เดือนในการพัฒนาปลูก มะเขือยาว en_US
dc.title.alternative Feasibility study on the use of rice residue with buffalo and Vermicompost in the development of eggplant en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาฃัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name (ว.ทบ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ en_US
dc.contributor.emailauthor lertpoom.c@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics