ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความหลากชนิดของพันธุ์ไม้วัดป่าเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author รุ่งเรือง งาหอม, ธีรารัตน์ จีระมะกร
dc.date.accessioned 2018-09-26T05:14:44Z
dc.date.available 2018-09-26T05:14:44Z
dc.date.issued 61-07-01
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) en_US
dc.identifier.issn 1906-4713
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4357
dc.description.abstract การศึกษาความหลากหลายชนิดของพันธุ์ไม้พื้นที่วัดป่าเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการศึกษาโดยวางแปลงตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น ขนาด 40×40, 10×10, 4×4 และ 1×1 เมตร บริเวณพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ป่าสมบูรณ์ปานกลาง และป่าไม่สมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า วัดป่าเขาน้อยพบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 38 วงศ์ 58 ชนิด โดยจำแนกเป็นไม้ยืนต้น 17 วงศ์ 20 ชนิด ไม้หนุ่ม 22 วงศ์ 29 ชนิด และกล้าไม้ 34 วงศ์ 43 ชนิด พันธุ์ไม้ที่มียางที่สามารถเคลือบเครื่องจักสานได้ 6 ชนิด ได้แก่ เต็ง มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 20 ความถี่สัมพัทธ์ร้อยละ 19.35 ความเด่นสัมพัทธ์ร้อยละ 23.15 และดัชนีความสำคัญร้อยละ 62.93 รังมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 15.48 ความถี่สัมพัทธ์ร้อยละ 9.67 ความเด่นสัมพัทธ์ร้อยละ 20.46 และดัชนีความสำคัญร้อยละ 45.99 ประดู่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 5.80 ความถี่สัมพัทธ์ร้อยละ 2.41ความเด่นสัมพัทธ์ร้อยละ 3.89 และดัชนีความสำคัญร้อยละ 12.20 ซ่านมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 0.39 ความถี่สัมพัทธ์ร้อยละ 0.78 ความเด่นสัมพัทธ์ร้อยละ 0.20 และดัชนีความสำคัญร้อยละ 1.38 มะกอกเกลื้อน มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 1.93 ความถี่สัมพัทธ์ร้อยละ 0.80 ความเด่นสัมพัทธ์ร้อยละ 0.20 และดัชนีความสำคัญร้อยละ 2.96 มะม่วงหัวแมลงวันมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 6.45 ความถี่สัมพัทธ์ร้อยละ 9.67 ความเด่นสัมพัทธ์ร้อยละ 3.86 และดัชนีความสำคัญร้อยละ 20.08 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในวัดป่าเขาน้อยอย่างยั่งยืนต่อไป en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject วัดป่าเขาน้อย ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น Pa Khao Noi temple, Biodiversity, Forest Resources Management en_US
dc.title ความหลากชนิดของพันธุ์ไม้วัดป่าเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Diversity of Plants at Pa Khao Noi Temple, Muang District, Burirum Province en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account