ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การส ารวจทรัพยากรแหล่งน้ าเพื่อการเลี้ยงปลาในพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการปะค า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author บรรเจิด สอนสุภาพ
dc.contributor.author สายรุ้ง สอนสุภาพ
dc.contributor.author ดนัย อุ่นใจ
dc.contributor.author นันท์นภัส ปาลินทร
dc.contributor.author รัตนา เพ็งเพราะ
dc.date.accessioned 2018-03-02T03:16:53Z
dc.date.available 2018-03-02T03:16:53Z
dc.date.issued 2561-01-16
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3935
dc.description บทคัดย่อ การส ารวจทรัพยากรแหล่งน้ าเพื่อการเลี้ยงปลาและปลูกพืช ในพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการปะ ค า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ าและส ารวจชนิดปลาน้ าจืด ใน แหล่งน้ าภายในจ านวน 7 สถานีและรอบศูนย์บริการวิชาการปะค าจ านวน 4 สถานี ด าเนินการ ตรวจวัดคุณภาพน้ าในภาคสนามและวิเคราะห์คุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการตามวิธีการมาตรฐาน เดือนละ 1 ครั้ง สถานีละ 3 ซ้ า ระยะเวลา 4 เดือน และเก็บตัวอย่างปลาจากการจับของชาวบ้าน มา วิเคราะห์ตามหลักอนุกรมวิธาน ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ย อุณหภูมิของอากาศมีค่าระหว่าง 29-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ ามีค่าระหว่าง 23-27 องศา ความเค็มของน้ ามีค่าระหว่าง 0-0.20 พีพีที ความเป็นกรดด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 7-8 ความน าไฟฟ้ามีค่าระหว่าง 13-358 ไมโครซีเมนต์ต่อวินาที ปริมาณออกซิเจนละลายน้ ามีค่าระหว่าง 1.85-5.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแขวนลอยในน้ ามีค่า ระหว่าง 17.85-242.16 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุ่นมีค่าระหว่าง 29.75±2.63 - 388.25±7.04 NTU ปริมาณความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 9.75±0.96- 92.25±1.71 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูปของแคลเซียม คาร์บอเนต ปริมาณฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ มีค่าระหว่าง 4.92±1.90 - 34.67±0.72 มิลลิกรัมต่อ ลิตร ปริมาณแอมโมเนียในน้ า มีค่าระหว่าง 0.29±0.11 - 0.86±0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการส ารวจ แหล่งน้ าพบปลาน้ าจืดจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกด้าน ปลาช่อน ปลาหมอไทย ปลาหมอช้างเหยียบ และปลาสร้อยขาว จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า คุณภาพน้ าภายในศูนย์บริการวิชาการปะค าเหมาะแก่ การเลี้ยงปลาดุก ปลาช่อน และปลาหมอไทย และสามารถใช้น้ าในการปลูกพืชบางชนิด ส่วนคุณภาพ น้ าภายนอกศูนย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ทรัพยากรแหล่งน้ า en_US
dc.subject คุณภาพน้ า en_US
dc.subject ปลาน้ าจืด en_US
dc.subject บุรีรัมย์ en_US
dc.subject water resources en_US
dc.subject water quality en_US
dc.subject freshwater fish, Buriram province en_US
dc.title การส ารวจทรัพยากรแหล่งน้ าเพื่อการเลี้ยงปลาในพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการปะค า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Water resources survey for fish culture in Pakham academic learning center, Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics