ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "การจัดการสิ่งแวดลอม"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "การจัดการสิ่งแวดลอม"

Sort by: Order: Results:

  • อัคกะบัทคาน, ปาทาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยการนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) สงเสริมใหชุมชนในทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ โดยการจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2)เพื่อใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account