ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "งามเหลือ, พิไลพร"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "งามเหลือ, พิไลพร"

Sort by: Order: Results:

  • งามเหลือ, พิไลพร; สานุสันต์, สุชาดา; สัดชำ, นภัสสร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-12-16)
    การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลวัว,มูลสุกรและมูลไก่ที่ส่งผลตํอการงอกของอ้อยพันธุ์ระยอง 95 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) มี 4 กรรมวิธี จานวน 4 ซ้า คือ (T1)การไมํใสํปุ๋ย(T2)กา ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account