ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
dc.date.accessioned 2017-11-16T10:27:45Z
dc.date.available 2017-11-16T10:27:45Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3128
dc.description แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 6 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. อธิบายจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. อธิบายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ 3. อธิบายวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ได้ 4. อธิบายความสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เนื้อหา 1. จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 2. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 3. วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 4. ข้อควรระวังในการเข้าไปยังโลกไซเบอร์หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6. บทสรุป 7. แบบฝึกหัดท้ายบท วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 2. บรรยาย 3. แบ่งกลุ่มค้นคว้าและแสดงความคิดเห็น 4. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท 5. ประเมินผลและเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท สื่อการเรียนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. สไลด์ประกอบการสอน 3. อินเทอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัดท้ายบท en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject จริยธรรม en_US
dc.subject ความปลอดภัยของสารสนเทศ en_US
dc.title จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ en_US
dc.title.alternative Ethics and security of information en_US
dc.type Teaching Documents en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account