ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
dc.date.accessioned 2017-11-16T10:25:07Z
dc.date.available 2017-11-16T10:25:07Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3127
dc.description แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการกาหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ 5. ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้ 6. ผู้เรียนสามารถบอกถึงอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 7. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เนื้อหา 1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 2. ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 3. มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 4. การกาหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 5. การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 6. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 7. การใช้บริการข้อมูลมัลติมีเดียเวิลด์ไวด์เว็บ 8. ความเป็นมาของระบบเวิลด์ไวด์เว็บ 9. การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 10. อันตรายจากอินเทอร์เน็ต 11. สรุป 12. แบบฝึกหัดท้ายบท 13. เอกสารอ้างอิง วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 1. บรรยายโดยการใช้สไลด์ประกอบการสอน 2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3. ซักถาม สรุป 4. ทาแบบฝึกหัด en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject Internet and Using en_US
dc.title อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน en_US
dc.title.alternative Internet and Using en_US
dc.type Teaching Documents en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account