ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
dc.date.accessioned 2017-11-16T10:18:56Z
dc.date.available 2017-11-16T10:18:56Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3126
dc.description แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 4 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 2. นักศึกษาสามารถจาแนกประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 3. นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 4. นักศึกษาสามารถอธิบายโทโปโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 5. นักศึกษาสามารถบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 6. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลในองค์กร เนื้อหา 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูลในองค์กร 4. บทสรุป 5. แบบฝึกหัดท้ายบท วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 2. บรรยาย 3. ร่วมกันศึกษาและแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 4. นาเสนอหน้าชั้นเรียน 5. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท 6. ประเมินผลและเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท สื่อการเรียนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. สไลด์ประกอบการสอน 3. ใบงาน 4. อินเทอร์เน็ต 5. แบบฝึกหัดท้ายบท en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบเครือข่าย en_US
dc.subject เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.title ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.title.alternative Computer Network and Technology Information System en_US
dc.type Teaching Documents en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account