ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

จำนวนต้นต่อหลุมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเห็ดหอมที่ปลูก ในระบบไฮโดรโปนิกส์

Show simple item record

dc.contributor.author จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ
dc.contributor.author แก้วศรีหา, สุพรรณ
dc.contributor.author ชุมตรีนอก, จิตรกร
dc.contributor.author chanpenkun, lertpoom
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:56:04Z
dc.date.available 2018-10-01T07:56:04Z
dc.date.issued 2558-07-14
dc.identifier.citation วารเกษตรราชพฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ กรกฎาคม – ธันวาคม 2557, หน้า 37-41 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2769
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของจำนวนต้นต่อหลุมที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของคะน้าเห็ดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี จำนวน 3 ซ้า กรรมวิธีทดลองจำนวนต้นคะน้าเห็ดหอม/หลุมแตกต่างกันคือจำนวน 1 ต้นต่อ 1 หลุม 2 ต้นต่อ 1 หลุม 3 ต้นต่อ 1 หลุม และ 4 ต้นต่อ 1 หลุมเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักคะน้าเห็ดหอมในด้านจำนวนใบ ความสูงลำต้น ความกว้างใบ ความกว้างลำต้น ความยาวราก และผผลิตน้ำหนักสดรวม เมื่อครบอายุ 35 วันหลังปลูกผลการทดลอง พบว่า การปลูกผักคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้จำนวนต้นต่อหลุมต่างกันไม่มีผลทำให้ จำนวนใบ ความกว้างของใบ ผลของความสูง และความยาวราก มีความแตกกันทางสถิติแต่จำนวนต้นต่อหลุม มีผลต่อ ความกว้างของลำต้นและน้ำหนักสดรวม โดยการปลูกผักคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ ที่จานวน 4 ต้น ต่อหนึ่งหลุม ความสูง ความกว้างของลำต้นและผลผลิตน้าหนักสดรวม โดยการปลูกผักคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ ที่จำนวน 4 ต้น ต่อหนึ่งหลุมมีความสูงลำต้นเฉลี่ยสูงสุดและความยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 31.41 ซม. และ 29.77 ซม. ตามลำดับและการปลูกจำนวน 1 ต้นต่อหนึ่งหลุมมีน้ำหนักสดรวมเฉลี่ยสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 48.78 กรัมการปลูกผักคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์ จำนวน 1 ต้นต่อหลุม จึงเป็นปริมาณที่มีความเหมาะสม en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Plant number per hole, Chinese kale mushrooms, Hydroponic system,จำนวนต้นต่อหลุม คะน้าเห็ดหอม ระบบไฮโดรโปนิกส์ en_US
dc.title จำนวนต้นต่อหลุมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเห็ดหอมที่ปลูก ในระบบไฮโดรโปนิกส์ en_US
dc.title.alternative Plants Numbers per Hole on Growth and Yield of Chinese Kale Mushrooms in Hydroponic System en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor lertpoom.c@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics