ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้ปุ๋ยผสมเอง ในการผลิตผักกาดฮ่องเต้

Show simple item record

dc.contributor.advisor นิจพร ณ พัทลุง en_US
dc.contributor.author ณ พัทลุง, นิจพร
dc.contributor.author สิริชัยเวชกุล, สิริพร
dc.contributor.author ช่วงชัย, วรนิษฐา
dc.contributor.author เสาวณี, ชาติเพชร
dc.date.accessioned 2017-09-30T06:14:47Z
dc.date.available 2017-09-30T06:14:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2668
dc.description อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา en_US
dc.description.abstract การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของการใช้ปุ๋ยผสมเองในการผลิตผักกาดฮ่องเต้เมื่อใช้สิ่ง ทดลองชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ปุ๋ยคอกอัดเม็ด อัตรา 1,000 กก./ไร่ 3) ปุ๋ยเคมี สูตร 20-10-10 อัตรา 30 กก./ไร่ 4) ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยคอกแล้วจึงอัดเม็ดสูตร 20-10-10 อัตรา 30 กก./ไร่และ 5) ปุ๋ยเคมีเสริมปุ๋ยคอกอัดเม็ด สูตร 20-10-10 อัตรา 30 กก./ไร่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549-มกราคม 2550 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 4 ซ้ำ วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบ เทียบค่าเฉลี่ยของความสูง ค่าเฉลี่ยของจำนวนใบ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นและน้ำหนัก สดของผักกาดฮ่องเต้ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพบว่าการใช้ปุ๋ยประเภทต่าง ๆ ทำให้ผักกาดฮ่องเต้มี การเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ยกเว้นการใส่ปุ๋ยคอก 1,000 กก./ไร่ โดย การใส่ปุ๋ยเคมี 20-10-10 อัตรา 30 กก./ไร่ ทำให้ผักกาดฮ่องเต้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตมาก ที่สุด รองลงมาได้แก่การใส่ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยคอกอัดเม็ด การใส่ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยคอกแล้วจึงอัดเม็ดตาม ลำดับ และการผสมปุ๋ยใช้เองสามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ โดยต้นทุนการผสมปุ๋ยเคมี ใช้เองสูตร 20-10-10 มีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อปุ๋ยเคมีตามท้องตลาด การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองมีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 10.35 บาท ในขณะที่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดกิโลกรัมละ 20 บาท จะเห็นได้ว่าโดยการใช้ปุ๋ยเคมีผสมเองมีความคุ้มทุนในการผลิตผักกาดฮ่องเต้ มากที่สุด อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันระยะเวลานานจะทำให้ลักษณะทางกายภาพของดิน เสื่อมลงส่งผลให้ผลผลิตพืชลดลง ดังนั้นการใส่ปุ๋ยคอกเสริมลงไปในปุ๋ยผสมอย่างต่อเนื่องก็จะ เป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกทางหนึ่งด้วย en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความคุ้มทุน ปุ๋ยผสมเอง ผักกาดฮ่องเต้ ปุ๋ย แม่ปุ๋ย Breakeven, Fertilizer, Pak Choi, Fertilizer Mixing, Fertilizer Material en_US
dc.title การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้ปุ๋ยผสมเอง ในการผลิตผักกาดฮ่องเต้ en_US
dc.title.alternative Breakeven Analysis of Fertilizer Mixing by Farmer for PAK CHOI (Brassica chinensis var. chinensis) Production en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา en_US
dc.degree.level ตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics