ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author จิรวดี โยยรัมย์
dc.date.accessioned 2017-09-29T09:51:44Z
dc.date.available 2017-09-29T09:51:44Z
dc.date.issued 2018-01-08 en_US
dc.identifier.citation โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2614
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรือง วงจรการพัฒนาระบบ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ เรือง วงจรการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.29 /82.86 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.19 และความพึงพอใจต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต en_US
dc.title การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account