ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle รายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Show simple item record

dc.contributor.author ณปภัช วรรณตรง
dc.date.accessioned 2017-09-29T09:50:35Z
dc.date.available 2017-09-29T09:50:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัยม์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2613
dc.description.abstract ปัจจุบันได้มีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจำนวนมากที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ใช้วานว่ายขึ้น โปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือ Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทระบบจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ทำให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนที่ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจำนวน 1 ห้องที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ช่วยทำให้นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น และสะดวกต่อการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยผู้ประเมินผลมีความคิดเห็นต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Moodle, ระบบการเรียนการสอนออนไลน์, รายวิชา0002701 en_US
dc.title ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle รายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต en_US
dc.title.alternative E-Learning of Computer and Information Technology on Moodle en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor wannatrong@hotmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics