ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Show simple item record

dc.contributor.author ณัฏพินันท์, ศรีบุญเรือง
dc.date.accessioned 2017-09-27T08:48:43Z
dc.date.available 2017-09-27T08:48:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2518
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง การแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80 /80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยใน ครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก อำเภอลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ค่าคะแนนทีแบบ Dependent Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.85/83.33 2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ดัชนีประสิทธิผล ของความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 0.6774 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.74 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก en_US
dc.description.abstract The aims of this study were 1) to study if the efficiency of a computer-assisted instruction lessons entitled “Mathematic Problem Solving” for Prathomsuksa 6 students meet the 80/80 criteria; 2) to compare learning achievement before and after the treatment; 3) to study the effectiveness index of the computerassisted instruction lessons; and 4) to study the satisfaction of the students learned with the lessons. The samples of the study were 26 fourth grade students studying at Wadbanbukeelek School, Lamplaimas District, Buriram Province recruited by purposive sampling. The collected data was analyzed through percentage, means, and standard deviation. The researcher found that 1) the efficiency of the lessons was83.85/83.33; 2) the learning achievement of the students after the treatment was higher than before the treatment at the .01 level of statistical significance; 3) the effectiveness index of the lessons was 67.74%; 4) the students’ satisfaction level was high. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ en_US
dc.subject ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน en_US
dc.subject ดัชนีประสิทธิผล en_US
dc.subject Computer-Assisted Instruction en_US
dc.subject Mathematic Problem Solving en_US
dc.subject efficiency of computer-assisted instruction en_US
dc.subject effectiveness index en_US
dc.title ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 en_US
dc.title.alternative EFFECTS OF USING COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ENTITLED “MATHEMATIC PROBLEM SOLVING” FOR PRATOMSUKSA 6 STUDENTS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics