ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.author ชบาไพร, รัตนกาญจน์
dc.date.accessioned 2017-09-27T08:40:45Z
dc.date.available 2017-09-27T08:40:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2515
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลพัฒนาการด้านทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอบ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) นำไปทดลองสอนในจำนวน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนอนุบาล ปีที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/ E2 E.I. และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดย Dependent Samples t- test ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 83.58/87.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ผลพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งได้รับการฝึก โดยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีค่าเท่ากับ .80 แสดงว่านักเรียนมี การพัฒนาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก ดังนั้นแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2) เท่ากับ 83.58 / 87.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก แสดงว่าแบบฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นี้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ en_US
dc.description.abstract The purposes of this research were 1) to determine the efficiency of the process and practice of basic science for the 2nd year kindergartens with the criteria set at 80/80, 2) to compare the students’ learningachievement skills of basic scientific process for the 2nd year kindergarteners before and after using the practice of basic scientific process, 3) to examine the index of effectiveness of the basic scientific process skills, and 4) to study the satisfaction of students on learning skills by using the practice of basic scientific process . The samples were 20 2nd year kindergarteners studying in the second semester of the academic year 2010 at Ban Lak School under Buriram Primary Educational Service Area Office 2, selected by using cluster random sampling technique. The basic scientific process skills were employed with 9 weeks for 2 days a week and 20 minutes a day. The research instruments were 1) 18 experienced plans management of basic scientific process skills, 2) 18 sets of the practice of basic scientific process skills, 3) the achievement tests with its reliability at 0.812, and 4) students’ satisfaction assessment towards the learning management by using the basic scientific process. The statistics used to analyze the collected data were mean, standard deviation, and dependent samples t-test.The findings were as follows:1)The effects of the basic scientific process were effectively at 83.58/87.16, which were higher than the set criteria at 80/80. 2)The 2nd year kindergarteners’ learning achievement scores who learned by the basic scientific process after learning had higher achievement than before learning at the .01 level of statistical significance. 3) Index of the effectiveness of the basic scientific process skills equaled 0.8 which was 80% students reported that they were developed. 4)The 2nd year kindergarteners were satisfied toward the basic scientific process skills as a whole at“high” levels. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประสิทธิภาพ en_US
dc.subject ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน en_US
dc.subject ประสิทธิผล en_US
dc.subject ความพึงพอใจ en_US
dc.subject แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน en_US
dc.subject effectiveness en_US
dc.subject achievement en_US
dc.subject efficiency en_US
dc.subject satisfaction en_US
dc.subject scientific Process Skill Exercises en_US
dc.title ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 en_US
dc.title.alternative Effects of Basic Scientific Process Skill Exercises for the 2nd Yaer Kindergarteners en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics