ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้นิทานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

Show simple item record

dc.contributor.author กัลยา, กองสกุล
dc.date.accessioned 2017-09-27T08:02:33Z
dc.date.available 2017-09-27T08:02:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2481
dc.description.abstract ผลงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย 1 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้นิทานเพื่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้การเล่านิทานเพื่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อนิทาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นนักเรียนชาย 10 คน หญิง 7 คน รวม 17 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานที่มีผล ต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 9 สัปดาห์ จำนวน 27 แผน 2) นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการสังเกต ด้านการจำแนก และด้านการเปรียบเทียบ จำนวน 9 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แบบรูปภาพจำนวน 30 ข้อ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมและการตอบคำถามเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 5) แบบประเมินความ พึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่า t-test( Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.30 / 86.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80. 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการจัด ประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้การเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ .74 แสดงว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 4. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2) เท่ากับ 85.30/86.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก แสดงว่า กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์นี้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ The purposes of this research were 1) to find the efficiency of the stories to enhance the basic mathematics skills for the 1st year kindergartners, 2) to compare the students’ basic Mathmatic Skill for Early Childhood the 1st year kindergartners before and after using the use of story telling of the basic mathematics skills, 3) to examine the index of effectiveness of the use of story telling of the basic mathematics skills, and 4) to study the satisfaction of students towards the stories to enhance the basic mathematics skills. The samples were 17 (10 boy and 7 girl) 1st year kindergartners studying in the second semester of the academic year 2010 at Khao Daen Nuer School under Buriram Primary Educational Service Area Office 2, selected by using cluster random sampling technique. The research instruments including 1) 27 experienced plans management of the basic mathematics skills, 2) 9 stories concerning the basic mathematics skills in terms of observation, classification, and comparison, 3) 30 story pictures of the achievement tests of the basic mathematics skills, 4) the behavioral observation and question responding about the basic mathematics skills, and 5) students’ satisfaction assessment towards the stories to enhance the basic mathematics skills. The statistics used to analyze the collected data were mean, standard deviation, and dependent samples t-test.The findings were as follows:1) The effectiveness of the experienced plans management of the story telling was 85.30/86.06, which was higher than the standard criteria set of 80/80. 2) The 1st year kindergartners who learned by theexperienced plans management of the story telling after learning had higher experienced plans management than before learning at the .01 level of statistical significance. 3) Index of the effectiveness of the basic mathematics skills equaled .74 which was 74% students reported that they were developed. 4) The 1st year kindergartners were satisfied toward the basic mathematics skills at “high” levels. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประสิทธิภาพ en_US
dc.subject ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน en_US
dc.subject ประสิทธิผล en_US
dc.subject ความพึงพอใจ en_US
dc.subject ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ en_US
dc.subject Early Childhood en_US
dc.subject Basic Mathmatic skills en_US
dc.subject storytelling en_US
dc.title ผลการใช้นิทานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 en_US
dc.title.alternative Effects of storytelling For Enhancing Mathmatical Basic Skill of the First Year Early Childhood en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics