ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Show simple item record

dc.contributor.author เพ็ญประกาย, สุขสังข์
dc.date.accessioned 2017-09-27T07:33:34Z
dc.date.available 2017-09-27T07:33:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2457
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 17 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนการสอน เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ข้อ ข้อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 89.68/82.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6553 4) จานวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนการสอนเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ชุดการการเรียนการสอน en_US
dc.subject ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน en_US
dc.subject ดัชนีประสิทธิผล en_US
dc.subject ความพึงพอใจ en_US
dc.title ผลการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics