ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษ ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Show simple item record

dc.contributor.author Wimolsri, Pakdee
dc.date.accessioned 2017-09-27T06:48:00Z
dc.date.available 2017-09-27T06:48:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ " ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 " en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2415
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/702)เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้สื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 22 คน ซึ่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสระบัว อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่สื่อเสริมทักษะการ์ตูนแอนนิเมชั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความ พึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent Sample t-test โดยก าหนดค่าความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. สื่อเสริมทักษะการฟังเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.46/78.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 70/70 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้สื่อเสริมทักษะการฟังเพื่อการสื่อสาร ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่นที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนโดยใช้สื่อเสริมทักษะการฟังเพื่อการสื่อสาร ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น มีความพึงพอใจต่อสื่อเสริมทักษะการฟังเพื่อการสื่อสาร โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Cartoon animation lessons en_US
dc.subject speaking ability en_US
dc.subject communication en_US
dc.subject satisfaction en_US
dc.title การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษ ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics