ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Show simple item record

dc.contributor.author ชัยวัฒน์, จัตุกูล
dc.date.accessioned 2017-09-25T08:41:23Z
dc.date.available 2017-09-25T08:41:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2377
dc.description บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ กลุ่ มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร โดยใช้ การเรียนรู ้แบบกลุ่ มร่ วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความมุ ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช ้ การเรียนรู้ แบบกลุ ่มร่ วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่ างก่ อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่ อการเรียน กลุ ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก ่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน โรงเรียนบ ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยวิธีการ เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก ่ แบบฝ ึกทักษะ จำนวน 12 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จำนวน 30 ข ้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข ้อ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข ้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค ่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด ้วย t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว ่า 1)แบบฝึ กทักษะการคูณ โดยใช้ การเรียนรู้ แบบร ่วมมือเทคนิค STAD กลุ่ มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ ากับ 80.78/83.14 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2)นักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว ่าก่ อนเรียนอย่ างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ ต ่อการเรียนด ้วยแบบฝึ กทักษะเรื่องการคูณโดยรวมอยู ในระดับมาก (Χ = 4.06) en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แบบฝึกทักษะ en_US
dc.subject กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD en_US
dc.subject ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน en_US
dc.subject ความพึงพอใจ en_US
dc.subject Excercises en_US
dc.subject STAD Cooperative en_US
dc.subject Achievement en_US
dc.subject satisfaction en_US
dc.title การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 en_US
dc.title.alternative Development of Mathematics Strand Excercises by Using STAD Cooperative Technique for Grade 3 Students en_US
dc.type Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics