ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author นพพล เชาวนกุล จิรวดี โยยรัมย์
dc.date.accessioned 2017-09-23T04:43:50Z
dc.date.available 2017-09-23T04:43:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2265
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบ web application และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP สร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL บนระบบปฏิบัติการ Windows xp ในส่วนการออกแบบหน้าจอการใช้งาน ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dream weaver MX ร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ ที่พัฒนาขึ้นแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนเจ้าของผลงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถ ค้นหา และแสดงสารสนเทศที่ต้องการได้ถูกต้อง สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการได้ ด้านความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน พบว่า ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการได้รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน และมีหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ลดระยะเวลาในการใช้งานลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมและความพึงพอใจของคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 en_US
dc.description.sponsorship Faculty of Science Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ en_US
dc.title ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics