ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author จิรวดี โยยรัมย์, กมลรัตน์ สมใจ และ ณปภัส วรรณตรง
dc.date.accessioned 2017-09-23T04:27:03Z
dc.date.available 2017-09-23T04:27:03Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2264
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบ web application ดำเนินการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP สร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL บนระบบปฏิบัติการ Windows xp ในส่วนการออกแบบหน้าจอการใช้งาน ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dream weaver MX ร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop ระบบสารสนเทศภาวการณ์มีงานทำ ที่พัฒนาขึ้นแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1)ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)ที่สามารถจัดการฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา จัดการเกี่ยวกับระบบสมาชิก จัดการข้อมูลรายงานสรุปภาวะการมีงานทำ โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ 2) ส่วนผู้ใช้งานหรือผู้สำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดูข่าวประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำและดูสรุปรายงานภาวะการมีงานทำได้ ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สามารถ บันทึก ค้นหา และแสดงสารสนเทศที่ต้องการได้ถูกต้อง สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการได้ สามารถดูสรุปรายงานที่ต้องการได้ ด้านความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน พบว่า ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลสรุปผลภาวะการมีงานทำได้รวดเร็ว สามารถจัดทำรายงานได้สะดวกทันต่อการใช้งาน และมีหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ลดระยะเวลาในการใช้งานลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบสารสนเทศ en_US
dc.title ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics