ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การติดตามผลการสำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัญฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2553

Show simple item record

dc.contributor.author สุธีรา สุนทรารักษ์, และคณะผู้วิจัย
dc.date.accessioned 2017-09-22T03:47:18Z
dc.date.available 2017-09-22T03:47:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation ได้รับทุนทำวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2252
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการสำเร้จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2553 ในด้านสถานะภาพของบัณฑิต ภาวะมีงานทำ กาศึกษาต่อ และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ในทัศนะของบัณฑิตเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บัณฑิตทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษหรือภาค กศ.บป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จำนวนทั้งสิ้น 345 คน โดยมีผู้มารายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและส่งแบบสอบถามคืน ทั้งหมดทั้งสิ้น 248 คน คิดเป็น 71.88 ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ผลการวิจัย พบว่า บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปี 2553 มีทำงานร้อยละ 88.34 โดยมีประเภทงานที่บัณฑิตทำมากที่สุด คือ พนักงานบริษัท/เอกชน ร้อยละ 45.20 และอัตราเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับมากที่สุดคือ 7,940-9,000 บาท ร้อยละ 39.10 และระยเวลาที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา คือ ช่วง1 - 3 เดือน เป็นช่วงที่จำนวนบัณฑิตได้งานทำสูงสุด ทั้งนี้มีจำนวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานเพียง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 โดยมีบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.04 อีกทั้งมีจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหารจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.35 และบัณฑิตที่ได้ลาอุปสมบลจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 และงานที่ทำมีลักษณะงานตรงหรือใกล้เคียง/สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สูงถึงร้อยละ 70.10 ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้บัณฑิตได้งานทำมากที่สุดคือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 37.10 และปัญหาที่บัณฑิตพบในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ขาดความสามารถพิเศษด้านภาษา ร้อยละ 40.61 ด้านการศึกษาต่อพบว่าร้อยละ 56.45 บัณฑิตยังไม่ต้องการศึกษาต่อ สำหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อ ร้อยละ 66.67 ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ คือ ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับของคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตทำการประเมินและเห็นว่าตนเองมีลักษณะในด้านความมีวินัยในการทำงาน ความซื่อสัตย์มากที่สุด รองลงมาคือ ความขยัน อดทนและสู้งาน ความรับผิดชอบ ส่วนลักษณะที่บัณฑิตประเมินตนเองต่ำที่สุด คือ ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้บัณฑิตมีความเห็นว่ารายวิชาที่ควรเพิ่มในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มาที่สุดคือ รายวิชาคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ รายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง ภาษาอังกฤษ การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ส่วนข้อเสนอแนะที่มีบัณฑิตเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ควรทำการจัดทำหลักสูตรที่เน้นการทำงานเป็นทีมได้มีการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ทำงานจริงได้และควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาทั้งด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การติดตามผลการสำเร็จการศึกษา en_US
dc.title การติดตามผลการสำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัญฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2553 en_US
dc.title.alternative Following up achievement the education and having work condition do of the graduate, faculty of science, Buriram Rajabhat university, the academic year is 2553 en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics