ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing ภาควิชาวิทยาศาสตร์ by Author "งามทวี, วรรณวิสา"

Browsing ภาควิชาวิทยาศาสตร์ by Author "งามทวี, วรรณวิสา"

Sort by: Order: Results:

  • ศิริขันธ์แสง, ประภาพันธ์; งามทวี, วรรณวิสา; บุุญโกมล, พนิชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2565)
    งานวิิจััยนี้้��มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่��อศึึกษาคุุณสมบััติิทางเคมีีและประสาทสััมผััสของสาโทข้้าวเหนีียว 3 ชนิิด คืือ ข้้าวเหนีียว กข.6 ข้้าวเหนีียวนางนวล และข้้าวเหนีียวลืื มผััว โดยใช้้ลููกแป้้ง 10 กรััม ต่่อข้้าว 3 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account