ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author สมศักดิ์ จีวัฒนา
dc.contributor.author ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล
dc.date.accessioned 2017-09-10T23:21:59Z
dc.date.available 2017-09-10T23:21:59Z
dc.date.issued 2014-06-10
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1155
dc.description.abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อจัดทำเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ร้านค้าที่จำหน่ายผ้าไหมในงานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) ผ้าไหมบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 13 ร้าน ซึ่งมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือที่มีความเข้มแข็งในจังหวัดบุรีรัมย์และมีความพร้อมทางด้านไอซีที (ICT) จำนวน 6 กลุ่มและสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยมีผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลผ้าทอพื้นเมืองเป็นกลุ่มเป้าหมายและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อสร้างฐานข้อมูลต่อจากนั้นผู้วิจัยได้จัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดระบบฐานข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานและสื่อสารกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือจังหวัดบุรีรัมย์ มีขั้นตอนการพัฒนาแบ่งออกเป็น (1) การศึกษาปัญหาของระบบเดิม (2) การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ (3) การออกแบบ (4) การพัฒนาและ (5) การทดสอบระบบอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือระบบฐานข้อมูลต้องมีรายละเอียดหลัก ___________________________ * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย (1) รหัสผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ (3) ราคา/หน่วย (4) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (5) ประเภทผลิตภัณฑ์ (6) ได้รับรางวัล (7) ระดับดาว (8) สถานที่จำหน่าย ติดต่อ (9) ชื่อเจ้าผลิตภัณฑ์ (10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (11) วัตถุดิบที่ใช้ 2) จัดทำเว็บไซต์ผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือประกอบด้วย (1) สมุดเยี่ยม (2) กระดานข่าว (3) แบบสำรวจ (4) จำนวนผู้เข้าชม (5) ห้องสนทนา และ (6) เนื้อหาโฆษณา และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรกคือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล และด้านการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ en_US
dc.description.sponsorship buriram rajabhat university en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบฐานข้อมูล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าไหม en_US
dc.subject Database System, hand-woven Thai Silk, Silk Community Enterprises, e-Commerce of Silk en_US
dc.title การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Developing the Hand-Woven Thai Silk Database System for Community Enterprises in Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor somsak.je@bru.ac.th en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics