Browsing by Subject "of Karens"

Sort by: Order: Results:

  • อัจฉรียา, โชติกลาง; ศุภฤกษ์, สายแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
    บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 2) ศึกษาแนวทางออกแบบการพัฒนาตราเครื่องเงินกะเหรี่ยง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ...